Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija
INA Dezinol

INA Dezinol

INA Dezinol je gotovo pripremljeno sredstvo za tehničku dezinfekciju radnih površina, podova i predmeta na bazi denaturiranog etilnog alkohola (udio alkohola 70%). Prilikom rada sa sredstvom potrebno je koristiti osobna zaštitna sredstva pogotovo naočale i rukavice. Nakon svake uporabe obavezno je ruke isprati u čistoj vodi. Osobe s osjetljivom ili oštećenom kožom moraju izbjegavati dodir sa sredstvom. Primjenjuje se u originalnom pripremljenom (koncentriranom) obliku nanošenjem krpom na radne površine. Površine nakon nekoliko minuta prebrisati čistom krpom ili ubrusom. Sredstvo je isključivo namijenjeno za tehničku dezinfekciju površina, podova i predmeta, što isključuje svu opremu za pripremu hrane i pića. Nije namijenjeno za dezinfekciju ljudi i životinja. Ne smije doći u dodir s očima, niti sa sluznicama.

Zadovoljava specifikacije:

Odobrenje Ministarstva zdravstva: KLASA: UP/I-543-04/20-05/99, UR.BROJ: 534-07-1/6-20-2 od 17.03.2020.g.

Pročitajte više
Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Plamište, °C Tecište, °C Vrelište, °C
0,876 21 -70 86